۴ نکته برای تحلیل ضریب بازگشت (Bounce Rate) سایت

شما میتوانید برای زیبایی سایت خود از گرافیست حرفه ای کمک بگیرید. اصول پیاده سازی طراحی سایت حرفه ای که از بهترین مقالات وب سایت لیموترش می باشد را نیز مطالعه نمایید. با مطالعه چند خط ابتدایی محتوا است که مخاطب تصمیم میگیرد به سراغ ادامه متن برود و یا از ادامه آن منصرف شود. یعنی پس از آنکه وارد صفحه شما میشود هیچ چیز جذابی پیدا نکند و از نزد شما برود. اصولگرایان رفتارهایی دارند که تبدیل به نقاط تمایز اصلاحطلبان میشود و به آنها یاری میرساند. مشکل اصولگرایان این است که امکان خلق و تولید ایدههای جدید را ندارند یا بسیار پایین است، زیرا مراجع فکری آنها مانع هستند و عدول از آنها خروج از اصولگرایی تعبیر میشود. شما در مصاحبه پیش خودتان درباره اصلاحطلبان توضیح دادید که بخشی از جامعه به تعبیر اصلاحطلبان منتقد در شرایط بیزاری از آنها قرارگرفته است. به هرحال اصولگرایان از حضور در نهادهای حاکمیتی مثل صدا و سیما، شورای نگهبان و سایر نهادهای حاکمیتی بهرهمند میشوند و البته مجبورند که در مقطعی مانند انتخابات هزینههای آن را هم پرداخت کنند و البته در مقاطع غیرانتخاباتی هم این هزینه را پرداخت میکنند؛ مثلاً وقتی اتفاقی در صدا و سیما مانند اختلاف آقای فروغی با عادل فردوسی پور و تعطیلی برنامه ۹۰ پیش میآید، هزینههای آن به پای اصولگرایان نوشته میشود یا عملکرد نهادهای سنتی را اصولگرایان پرداخت میکنند.

طراحی سایت کارخانجات

طراحی بد به طرز زشتی به چشم میآید، اما طراحی خوب از نظر بصری از دید کاربر ناپیدا است. آقای دکتر باوجوداین نظر که رأی و مطالبه مردم اهمیتی ندارد چگونه میتوان به ریبرندینگ سیاسی یک جریان سیاسی فکر کرد؟ با این اوصاف میتوان این گزاره را مطرح کرد که یکی از دلایل رویگردانی جامعه از اصولگرایان همین بیتوجهی آنها بهحق انتخاب مردم است؟ همانطور که اشاره کردید برخی از نظریهپردازان اصلی اصولگرا برای این انتخاب اصالت قائل نیستند و گاهی بهگونهای صحبت میکنند که گویا از سر اضطرار و اجبار حق انتخاب مردم را پذیرفتهاند؛ و اگر شرایطی فراهم باشد از این حق شانه خالی میکنند. مثلاحضور در یک کنسرت یا رفتن خانوادهها به ورزشگاهها خواستههای لوکسی میدانند که از سر بی دردی است در حالی که اینها بخشهای از خواستههای جامعه مشاوره سئو است. UX به رفتارها، احساسات و حالت های کاربران گفته می شود که در زمان استفاده از یک سیستم خاص یا محصول در آنها رخ می دهد. مثال آن در عالم اقتصادی این است که یک شرکت خودروسازی یک ویژگی خاص مثلاً یک آیینه برقی را اختراع میکند که نقطه تمایز او تبدیل میشود، اما شرکتهای خودروسازی دیگر اجازه نمیدهند این نقطه تمایز در بلندمدت هم باقی بماند یعنی مشابه آن را در محصولات خودشان به کار میبرند تا از رقیب عقب نباشند و بهبیاندیگر اشتراکات خودشان را با رقیب زیاد میکنند.

صفحه ساز سئو

بهطور خلاصه یک برند سیاسی باید سعی کند در نقاط قوت رقیب با او اشتراک داشته باشد یا آن را ایجاد کند و از طرف دیگر برای خودش نقاط متمایز و خاصی را معرفی کند که در رقیب وجود نداشته باشد. بنابراین در هنگام تولید محتوا برای قسمت لید باید زمان، دقت و از همه مهمتر خلاقیت بیشتری به کار برد. اینیک واقعیت است که اصولگرایان در تولید ایده ناموفق هستند. به نظرم اصولگرایان هم در ارتباط با جامعه چنین دیدگاهی دارند. به نظرم تأثیر داشته است و از همینجا عرض میکنم که ریبرندینگ سیاسی اصولگرایان در جامعه دچار چالشهای بسیاری جدی است و به نظرم اصولگرایان تا در گام اول برای انتخاب مردم اصالت قائل نشوند و به آن محوریت ندهند اتفاق خاصی نمیافتد. به نظرم اصولگرایان در برابر مفهوم مردم بهنوعی به یک بنبست رسیدهاند به این معنا که در برابر مردم هم برخوردی تقلیل گرا دارند یعنی اینطور تصور میکنند که مردم مجموعهای از افراد با دغدغه صرفاً معیشتی هستند و به سایر نیازها مانند آزادیهای اجتماعی و سیاسی نمیتوانند پاسخی دهند و آنها را از رده خارج میکنند گویا مردم صرفاً مسائل معیشتی دارند. بله. واقعیت این است که اصولگرایان در این دوگانه سازی در سمت حاکمیت قرار دارند و این صرفاً یک تصویر نیست.

مهم نیست که از کدام ابزار استفاده می کنید، همه آنها تقریباً به یک شیوه کار می کنند. ببینید شیوه ارتباطی اصولگرایان با مردم شیوه عمودی و از بالا به پایین است و اصولگرایان بههیچعنوان به شیوه تعاملی و افقی که بهویژه در شبکههای اجتماعی نمود زیادی دارد کاملاً بیتوجه هستند. امروز رسانههای جدید مهمترین رسانههای جامعه ایران هستند که بههیچعنوان ارتباط از بالا به پایین را نمیپذیرند، اما اصولگرایان نهتنها با این موضوع منطبق نشدهاند که به دنبال محدودسازی شبکههای اجتماعی هستند و بهعبارتدیگر در اینجا هم یک نقطه تمایز را به جریان اصلاحطلب پیشکش میکنند. به شبکههای اجتماعی اشاره کردید. شما در مصاحبهای که درباره عملکرد جریان اصلاحطلب داشتید اشاره کردید که آنها با فرمول ثابتی در انتخابات پیروز میشوند که یکی از آنها ترساندن مردم از رقیب اصولگراست که درنهایت سبب ایجاد تمایز برای آنها میشود. یکی دیگر از روش های ایندکس شدن صفحات وب سایت استفاده از روش دستی آن می باشد، یعنی پس از ثبت صفحات وب سایت خود لینک آن را بصورت دستی در وب مستر تولز گوگل ثبت کنید تا درخواست ایندکس شدن آن را به گوگل بدهید. اگر در انتخاب نام دامنه خوب دقت کافی بخرج ندهید ممکن است نتانید از لحاظ سئو در دریافت ترافیک و مخاطب بیشتر از گوگل موفق باشید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *